Shamasa Olej z pestek malin - naturalna ochrona SPF

Udostępnij:
Producent: Shamasa
Cena: 36.90
Cena dostawy: 11
Odbiór osobisty:0
Paczka pocztowa Envelo - odbiór w Urzędzie Pocztowym:11
Paczka pocztowa Envelo 24:11
Przesyłka kurierska:14
Brak towaru
Powiadom gdy produkt będzie dostępny

Opis

SHAMASA OLEJ Z PESTEK MALIN - naturalna ochrona przecuwsłoneczna

Pojemność 50 ml

Olej z pe­stek ma­lin o przy­jem­nym, lek­ko gorz­kim za­pa­chu i zło­to zie­lo­nym ko­lo­rze, za­chwy­ca za­raz po apli­ka­cji na skó­rę, na­da­jąc jej mięk­kość i czy­niąc ja w do­ty­ku ak­sa­mit­ną. Bo­gac­two skład­ni­ków ja­kie za­wie­ra przy­pra­wia o za­wrót gło­wy i to dla­te­go szyb­ko zdo­by­wa so­jusz­ni­ków, wśród za­do­wo­lo­nych z efek­tów użyt­kow­ni­ków. Swo­ją popularność za­wdzię­cza wła­ści­wo­ściom ochron­nym. To olej po­sia­da­ją­cy sil­ne fil­try, na po­zio­mie SPF 30-50, chro­nią­ce przed dzia­ła­niem szko­dli­we­go pro­mie­nio­wa­nia. Za­wie­ra du­żą ilość NNKT a po­nad to jest sil­nym an­ty­ok­sy­dan­tem. Ch­ro­ni skó­rę przed prze­bar­wie­nia­mi po­wsta­ły­mi w wy­ni­ku nadmier­nej eks­po­zy­cji na słoń­ce. Lek­ka kon­sy­sten­cja i ła­twe wch­ła­nia­nie czy­ni go przy­jem­nym w co­dzien­nej pie­le­gna­cji każ­de­go ty­pu skó­ry.

Wła­ści­wo­ści olej­ku z pe­stek ma­lin:

 • na­tu­ral­ny filtr SPF 30-50
 • re­ge­ne­ru­je mi­kro uszko­dze­nia skó­ry
 • po­bu­dza re­ge­ne­ra­cję na­błon­ków
 • wy­so­kie stę­że­nie prze­ciw­u­tle­nia­czy
 • kon­dy­cjo­nu­je skó­rę
 • ochro­na DNA
 • prze­ciw­za­pal­ny
 • za­po­bie­ga za­czo­po­wa­niu ujść gru­czo­łów ło­jo­wych
 • ha­mu­je pro­duk­cję me­la­ni­ny
 • bo­ga­te źró­dło wi­ta­mi­ny E
 • chro­ni skó­rę przed utra­tą wo­dy

Ole­jek na­kła­dać bez­po­śred­nio na skó­rę w nie­wiel­kiej ilo­ści de­li­kat­nie wma­so­wu­jąc. Dla wiel­bi­cie­lek ko­sme­ty­ków wła­snej pro­duk­cji, to nie­oce­nio­ny skład­nik, któ­ry mię­dzy in­ny­mi prze­dłu­ża tr­wa­łość pro­duk­tów.

Przed za­sto­so­wa­niem na­le­ży spraw­dzić in­dy­wi­du­al­ną re­ak­cję skó­ry na ole­jek

INCI : RUBUS IDAEUS SEED OIL

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko Klienci, którzy zakupili ten produkt.

Produkty podobne:

Copyright

Copyright © 2015

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni