Shamasa Masło shea / karite - nierafinowane 150g

Udostępnij:
Producent: Shamasa
Cena: 15.90
Stara cena: 32.00
-50%
Ilość (szt.):
Maksymalna ilość dla możliwych parametrów produktu została osiągnięta.
Cena dostawy: 10
Odbiór osobisty:0
INPOST - paczkomaty:10
Paczka pocztowa Envelo 24:11
Paczka pocztowa Envelo - odbiór w UP lub Punkcie:11
Przesyłka kurierska:14

Opis

SHAMASA MASŁO SHEA / KARITE - NIERAFINOWANE

Pojemność 150g

Ma­sło Shea z fran­cu­skie­go zwa­ne tak­że Ka­ri­te (ży­cie) jest po­zy­ski­wa­ne tyl­ko i wy­łącz­nie z tro­pi­kal­nej czę­ści Afry­ki. Jest wy­twa­rza­ne z orze­chów drze­wa Ma­słosza, któ­ry da­je owo­ce do­pie­ro po oko­ło 15 la­tach. Ma­sło Shea za­wie­ra od 7 do 12% sub­stan­cji nie­zmy­dla­ją­cych, co spra­wia, że ła­two prze­ni­ka przez skó­rą, a na­ło­żo­ne na jej po­wierzch­nię po­zwa­la skó­rze od­dy­chać i nie za­ty­ka po­rów. Nie­oce­nio­ne wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze przez miesz­kań­ców re­gio­nu, skąd po­cho­dzi, wy­ko­rzy­sty­wa­ne są przy wszel­kich pro­ble­mach skór­nych.

Wła­ści­wo­ści ma­sła shea:

  • sku­tecz­nie wal­czy z roz­stę­pa­mi (szcze­gól­nie po­le­ca­ne dla ko­biet w cią­ży), dzia­ła prze­ciw­zmarszcz­ko­wo i ujędr­nia­ją­co
  • ła­go­dzi po­draż­nie­nia skó­ry, wy­syp­ki, swę­dze­nie
  • na­wil­ża, re­ge­ne­ru­je i przy­wra­ca sprę­ży­stość skó­rze, chro­niąc jed­no­cze­śnie za­rów­no przed słoń­cem jak i mro­zem - na­tu­ral­ny filtr UV 6
  • de­li­kat­ne dla skó­ry po­dat­nej na aler­gie – do pie­lę­gna­cji skó­ry no­wo­rod­ków i star­szych dzie­ci
  • chro­ni skó­rę w cza­sie ką­pie­li sło­necz­nych – po­le­ca­ne przed i po opa­la­niu, re­ge­ne­ru­je spierzch­nię­te usta
  • re­ge­ne­ru­jąc skó­rę po­zo­sta­wia na niej ochron­ny płaszcz li­pi­do­wy przez co po­ma­ga utrzy­mać wil­goć i zmniej­szyć utra­tę wo­dy
  • za­my­ka szcze­li­ny w struk­tu­rze wło­sa li­kwi­du­jąc ich po­ro­wa­tość
  • za­wie­ra wi­ta­mi­nę F, któ­ra przy­no­si ulgę zmę­czo­nym, na­pię­tym i bo­lą­cym mię­śniom, po­wo­du­jąc ich roz­luź­nie­nie

Jak stosować?

Masło shea można bezpośrednio aplikować na skó­rę twa­rzy w tym i de­li­kat­nych oko­lic oczu. Masło często używa sie do masażu. Sz­cze­gól­nie przy­jem­nie apli­ku­je się po pod­grza­niu w ko­min­ku aro­ma­te­ra­peu­tycz­nym w po­łą­cze­niu z ulu­bio­nym olej­kiem ete­rycz­nym. Masło szczególnie poleca się kobietom w cią­ży do ma­sa­żu za­po­bie­ga­ją­ce­go po­wsta­wa­niu roz­stę­pów.

* przed za­sto­so­wa­niem na­le­ży spraw­dzić in­dy­wi­du­al­ną re­ak­cję skó­ry na pro­dukt.

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko Klienci, którzy zakupili ten produkt.

Produkty podobne:

Copyright

Copyright © 2015

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni